pm25


นำร่องติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ระบบเซนเซอร์ หรือเครื่องดัสท์บอย (Dustboy) ทั้งจังหวัด

12 มี.ค. 2565

มอบเครื่องตรวจวัดฝุ่นครบ 10 เครื่อง ติดตั้งใน 7 อำเภอ ซึ่งจังหวัดลำปาง เป็น 1 ใน 2 จังหวัดนำร่องในการติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ระบบเซนเซอร์ หรือเครื่องดัสท์บอย (Dustboy)


ลด PM2.5 ยอดเยี่ยม ไม่เผาก็ได้ผล ปลูกข้าวโพดไม่เผาตอซังฟางข้าว

8 มี.ค. 2565

เกษตรกรตำบลบ้านกวาง ปลูกข้าวโพด งดการเผาวัชพืชในแปลงเกษตร ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ให้เป็นแปลงสาธิต โครงการส่งเสริมการหยุดการในพื้นที่การเกษตรปลอดการเผา 100 %


หมอกควันปกคลุมตัวเมืองลำปาง ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

15 ก.พ. 2565

หลังเกิดไฟไหม้ป่าต่อเนื่องในหลายพื้นที่ในช่วงกลางคืน เช้านี้พบหมอกควันปกคลุมทั่วตัวเมืองลำปาง ส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เกินค่ามาตรฐาน ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบ ต่อสุขภาพประชาชน


รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

26 ม.ค. 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก พร้อมกำหนด 61 วันห้ามเผาเด็ดขาดเริ่ม 1 มีนาคมนี้


ลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

14 ม.ค. 2565

จังหวัดตาก จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการเผา ลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมทั้งเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ให้เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชชนิดต่างๆ