c.c.f.


มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบสิ่งของช่วยเหลือเด็กในโครงการกองบุญกู้วิกฤ

13 ต.ค. 2564

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบสิ่งของช่วยเหลือเด็กในโครงการกองบุญกู้วิกฤติเพื่อชีวิตเด็ก