ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี


ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขับเคลื่อนโรงเรือนปลูกมะเขือเทศอัจฉริยะ ระบบ Smart Grobot (Agrointelligent)

publish: 2021-01-13 14:23:50

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขับเคลื่อนโรงเรือนปลูกมะเขือเทศอัจฉริยะ ระบบ Smart Grobot (Agrointelligent) เพื่อแหล่งถ่ายทอดความรู้ ต้นแบบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาการเกษตรในพื้นที่


ชวนท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ร่วมผลักดันแนวคิดชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

publish: 2020-12-04 12:55:18

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เชิญชวนท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย พร้อมร่วมผลักดันแนวคิดชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน