ภัยคุกคามความมั่นคง


กอ.รมน.ประเมินผลแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสรุปประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงลงสู่ระดับตำบลเป้าหมาย

publish: 2020-08-13 20:41:23

กอ.รมน.ประเมินผลแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสรุปประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงลงสู่ระดับตำบลเป้าหมาย


กอ.รมน.ขับเคลื่อน สรุปประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับจังหวัด ลงสู่ระดับอำเภอ

publish: 2020-08-05 13:46:01

กอ.รมน.ขับเคลื่อน สรุปประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับจังหวัด ลงสู่ระดับอำเภอ