ขับเคลื่อนโรงเรือนปลูกมะเขือเทศอัจฉริยะ


ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขับเคลื่อนโรงเรือนปลูกมะเขือเทศอัจฉริยะ ระบบ Smart Grobot (Agrointelligent)

publish: 2021-01-13 14:23:50

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขับเคลื่อนโรงเรือนปลูกมะเขือเทศอัจฉริยะ ระบบ Smart Grobot (Agrointelligent) เพื่อแหล่งถ่ายทอดความรู้ ต้นแบบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาการเกษตรในพื้นที่