อบจ.สุพรรณฯ ทุ่มงบ13 ล้านซื้อเครื่องตัดถ่างไว้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ(ชมคลิป)

23 ก.ค. 2563


ที่  โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 โดยมีนายบารมี เที่ยงธรรม ประธานมูลนิธิเสมอกันสุพรรณบุรี, นางลักขณา หิรัญรัตน์ ประธานชมรมกู้ภัยจักรนารายณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และอาสากู้ภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพีธีเปิด

อบจ.สุพรรณบุรี ให้ความสำคัญผู้ประสบอุบัติจัดงบ13ล้านซื้อเครื่องตัดถ่างช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นอย่างมาก เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกู้ชีพ – กู้ภัย โดยจัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานกู้ภัยในเรื่องของเทคนิคการกู้ภัยสมัยใหม่และการใช้เครื่องมือตัดถ่างในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย  พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องตัดถ่างประจำในแต่ละอำเภอ จำนวน 9 อำเภอ ได้แก่อำเภอด่านช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยต่อไป

อบจ.สุพรรณบุรี ให้ความสำคัญผู้ประสบอุบัติจัดงบ13ล้านซื้อเครื่องตัดถ่างช่วยเหลือ

สำหรับภารกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุจึงจัดทำแผนการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องตัดถ่างพร้อมอุปกรณ์ ดังนี้ อบจ. ได้กำหนดไว้ อำเภอละ 1 ชุด ครบทั้ง 10 อำเภอ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง ชุดแรก ในปีงบประมาณ 2557 สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองฯ และในปีงบประมาณ 2561 งบเหลือจัดซื้อเครื่องตัดถ่างพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 ชุด ในราคา 13,000,000 บาท สำหรับการบริหารจัดการในแต่ละอำเภอ

เครดิตภาพจากมูลนิธิเสมอกัน  ข่าวภัทรพล  พรมพัก / มงคล  สว่างศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน