ประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15 ก.ค. 2563

วันนี้ (15 ก.ค. 63) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเขิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 โดยมีนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม

 


รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตระหนักถึงความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะด้านสาธารณภัยหากมีการจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดภัยแล้ว จะสามารถลดผลกระทบและความสูญเสียได้ หรืออาจไม่เกิดความสูญเสียขึ้นเลย ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในการจัดการกับสาธารณภัยเป็นอันดับแรก จึงควรต้องมีความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อไป

 


ด้านนายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่าปีนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกกระจายคลอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น กอปรกับในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดประชุมขึ้น เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปรับใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสามารถฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน