ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างที่มีผลงานดีเด่น

publish : 29 มิ.ย. 2563 อ่าน 15 ครั้ง


วันนี้ (29 มิ.ย.63) เวลา 10.10 น. ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศและระดับจังหวัดของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 จำนวน 16 ราย เพื่อยกย่องข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างที่มีผลงานดีเด่น ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนต่อไป


เนื่องในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญทั้งเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี รวมทั้งมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานและประกาศเกียรติคุณและยกย่องข้าราชการพลเรือน ลูกจ้าง ที่มีผลงานดีเด่นในส่วนราชการ ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาคในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ


สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีมีข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี 2562 จำนวน 16 ราย ดังนี้ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 4 ราย ได้แก่

1.นายวิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

2.นางนิตยาพร แซ่ตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

3.นางกัลยา เขียวเปลื้อง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี

4.นางสาวยุพิน กวางไพร นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 12 ราย ได้แก่
1.นายดำรงค์ มากระจัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

2.นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย

3.นางปัทมา ศรีผึ้ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

4.นายสุเมธี นาคะพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดวังศาลาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

5.นายยุทธนา เหงี่ยมจุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

6.นางสกลรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

7.นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงกระโทก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

8.นายธงชัย จันทร์จู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกาตรจังหวัดกาญจนบุรี

9.นายวิชัย ปลาบู่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

10.นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

11.นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

12.นางพรทิพย์ วรภคบุญญา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

ธวัชชัย สุขุม / กีรติ ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี


เรียบเรียงโดย : วุฒิเดช ก้อนทองคำ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน