พม.จับมือ ร่วมเทศบาล สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ครอบครัว

publish : 19 มิ.ย. 2563 อ่าน 9 ครั้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ  ฝึกอาชีพระยะสั้น การทำหน้ากากผ้า ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ว่างงาน

นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม การฝึกอาชีพระยะสั้น การทำหน้ากากผ้า ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การสนับสนุน โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอาชีพระยะสั้น เป็นระยะเวลา 10  วัน การทำหน้ากากผ้า ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ว่างงาน ในอำเภอแม่สะเรียง จำนวน 20 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
โดย นางวิไล คำคุณ ประธานอาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศ ว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก จากผลกระทบดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา เช่น ปัญหาการว่างงาน พนง.ถูกเลิกจ้าง ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัญหาทางสุขภาพจิต โดยเฉพาะ สาเหตุหลักปัญหาการขาดแคลนรายได้มาดูแลจุนเจือครอบครัว


สำหรับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลส่งเสริมเป้าหมาย ที่มีความเปราะบางทางสังคมให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความมั่นคง จึงได้จัด โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง การฝึกอาชีพระยะสั้น การทำหน้ากากผ้า ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ที่ว่างงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้สามารถนำไปต่อยอดทำขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการเพิ่มพูนภูมิคุ้มกัน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน