ร.29 พัน.3 จัดการฝึกทบทวน “Unit school” ให้มีความพร้อมตลอดเวลา

publish : 15 มิ.ย. 2563 อ่าน 14 ครั้งวันที่ 15 มิถุนายน 2563 พันโท ประจักษ์ ระลึก ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ให้มีการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย “Unit school” เพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถ ดำรงไว้ซึ่งความพร้อม คงสมรรถนะ ขีดความสามารถของกำลังพลและหน่วยทหาร โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วยงาน เสริมสร้างความแข็งแรงของกำลังพล และการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์
ทั้งนี้ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 จึงได้ดำเนินการฝึกทบทวน “Unit school” ให้กับชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ( Small Unit ) ของหน่วย เพื่อเป็นการฝึกและทดสอบเป็นบุคคลและเป็นหน่วย นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของกำลังพล ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีต่อเนื่อง 96 ชั่วโมง ให้มีความพร้อมรบตลอดเวลา รวมทั้งต้องการให้กำลังพลมีความเข้มแข็งรอบด้านทั้งสภาพร่างกายและองค์ความรู้ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีอุดมการณ์ทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชาต่อไป


สำหรับการจัดตั้งหน่วยทหารขนาดเล็ก (นทล.) เป็นการจัดกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังที่มีขนาดไม่เกินหน่วยระดับกองร้อย มีการจัดกำลังที่ไม่ตายตัวและไม่ได้กำหนดไว้ตามปกติภารกิจของหน่วยทหารขนาดเล็ก ซึ่งเป็นภารกิจที่มุ่งหวังอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอิสระจากกำลังส่วนใหญ่หรือเพื่อสนับสนุนกำลังส่วนใหญ่ การจัดจะต้องจัดกำลังพลที่มีขีดความสามารถยุทโธปกรณ์และสัมภาระมีความสมบูรณ์ โดยยึดถือหลักว่าจะต้องให้ทหารมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ด้วยการเดินเท้าในภูมิประเทศทุรกันดาร เช่น ป่า และภูเขา ให้มากที่สุด

วุฒิเดช ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. กาญจนบุรี

 เรียบเรียงโดย : วุฒิเดช ก้อนทองคำ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน