บริษัทประชารัฐสามัคคีเลย เปิดรับซื้อมะม่วงบุฮมเพื่อแปรรูป สู่ตลาดออนไลน์

publish : 28 พ.ค. 2563 อ่าน 22 ครั้งเมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 28 พ.ค.2563 ที่สวนปรีดา บ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน นายภูรวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว “โครงการซื้อมะม่วงเพื่อแปรรูป สู่ตลาดออนไลน์” โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ ประธานบริษัทประชารัฐสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ รองประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาจังหวัดเลย นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ  แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมงานฯ
นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ด้วยการลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออก และหันมาเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ แก้ปัญหาปากท้องของประชาชน ช่วยเหลือธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร ผ่านการดำเนินงานในรูปแบบ “ประชารัฐ” อันเป็นการร่วมบูรณาการของหน่วยงานของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) ที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้เห็นเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป

 พื้นที่ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผลไม้ขนาดใหญ่ของภาคอีสาน โดยเฉพาะมะม่วง ที่มีมะม่วงพันธุ์ดีหลากหลายสายพันธุ์ และมีการส่งออกไปทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบุฮม หลายล้านบาท อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหา ผลผลิตมะม่วงล้นตลาด จนมีราคาที่ตกต่ำ นั้น ในส่วนภาคีเครือข่ายประชารัฐ ทั้ง ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันหาแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยโครงการซื้อมะม่วงเพื่อแปรรูป สู่ตลาดออนไลน์” ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ช่วยสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่ามะม่วง โดยการนำมาแปร และเป็นการดำเนินงานให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

 นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ กล่าวว่า ด้วยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้จัดตั้งเมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการและแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างสาธารณประโยชน์แก่สังคม โดยเป็นการทำงานพัฒนาชุมชนในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ภาคีเครือข่ายประชารัฐ ทั้ง ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันหาแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยโครงการซื้อมะม่วงเพื่อแปรรูป สู่ตลาดออนไลน์” ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ช่วยสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่ามะม่วง โดยการนำมาแปร และเป็นการดำเนินงานให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ กล่าวว่า ด้วยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้จัดตั้งเมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการและแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างสาธารณประโยชน์แก่สังคม โดยเป็นการทำงานพัฒนาชุมชนในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน ซึ่งขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประสบปัญหาผลผลิตมะม่วงล้นตลาด ราคามะม่วงตกต่ำเป็นอย่างมาก และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 2019 ทำให้ระบบเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งประเทศ ส่งผลกระทบต่อเกษตรผู้ปลูกมะม่วงเป็นอย่างมาก บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่ตำบลบุฮม  อำเภอเชียงคาน จัดทำ “โครงการซื้อมะม่วงเพื่อแปรรูป สู่ตลาดออนไลน์”


โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยรับซื้อมะม่วงของกลุ่มเกษตรกร นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า และจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Online  มะม่วงในพื้นที่ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประสบปัญหาผลผลิตมะม่วงล้นตลาด ราคามะม่วงตกต่ำเป็นอย่างมาก และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 2019 ทำให้ระบบเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งประเทศ ส่งผลกระทบต่อเกษตรผู้ปลูกมะม่วงเป็นอย่างมาก บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่ตำบลบุฮม  อำเภอเชียงคาน จัดทำ “โครงการซื้อมะม่วงเพื่อแปรรูป สู่ตลาดออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์1. เพื่อช่วยรับซื้อมะม่วงของกลุ่มเกษตรกร นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า และจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Online  2. เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร   3. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง โดยผ่านการขายออนไลน์และออฟไลน์ จากกลุ่ม Start up-LRU  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บุญชู  ศรีไตรภพ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน