ตรวจร้านค้ากำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

publish : 22 พ.ค. 2563 อ่าน 5 ครั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2563   นายชาญนะ  เอี่ยมแสง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมาบแค     ออกตรวจเพื่อให้คำแนะนำ ในตำบลมาบแค  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  จำนวน 11 ร้าน    ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19 ยังคงปรากฏอยู่แม้จะควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย และที่สำคัญ               คือความร่วมมือจากประชาชน แต่เนื่องจากโรคดังกล่าวยังคงระบาดรุนแรงอยู่ในหลายประเทศ              และยังมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  ตลอดจนการไปมาหาสู่กันข้ามจังหวัด  และการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด  ซึ่งนายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ประกอบกับข้อ 7 (1) ข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)  ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม  จึงออกประกาศกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในส่วนต่าง ๆ  อาทิ ร้านอาหารและหรือเครื่องดื่ม  ในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารและหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์  /ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดย่อม  ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน  ตลาด  ตลาดน้ำ และตลาดนัด


จังหวัดนครปฐม จึงออกประกาศกำหนดมาตรการควบคุม และตรวจติดตามให้คำแนะนำเพื่อให้ร้านค้าปลีก ตลาดนัด ตลาดน้ำ และสถานประกอบการ สถานที่ต่าง ๆ ที่ออกในประกาศดังกล่าวนี้ ได้ปฏิบัติตามแนวทางประกาศจังหวัดนครปฐมอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในความเสี่ยงอันเกิดจากโรคระบาด    โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มาตรการข้างต้นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ        ความร่วมมือของประชาชนและจิตสำนึกของทุกคนในจังหวัดในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยไม่พาตนเอง    ไปเสี่ยงหรือรับเชื้อและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก ซึ่งจะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ระบบ        
 
การแพทย์และสาธารณสุข   ให้สามารถดูแลและรักษาผู้ป่วยให้หายได้ทันท่วงที  ลดความตึงเครียดของบุคลากรทางการแพทย์  และผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีด้วย  

ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข 
​นางสาวชนิดา  พรหมผลินผู้สื่อข่าวภูมิภาค   จ.นครปฐม ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน