นายอำเภอท่ามะกาเป็นประธานเปิดโครงการอบรม ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในช่วงโควิด-19

publish : 22 พ.ค. 2563 อ่าน 16 ครั้งวันที่ 22 พ.ค. 63 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่ามะกา นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา น.ส.วนิดา จงเจริญวัฒนา ปลัดอำเภอท่ามะกา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในช่วงโควิด-19” โดยมี นาย ณัฐกฤษ์  ศิริฤกษ์อมรกุล ตัวแทน SCG โรงงานวังศาลา ว่าที่ร้อยเอกวีระ สมพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวธณัฏฐ์ชริญา  เสือหนู เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้เข้าอบรมให้การต้อนรับ

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้าง ประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบทั้งรายได้และการดำรงชีวิตประจำวัน และเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสามารถเป็นทางออกและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ดังนั้น เอสซีจี โรงงานวังศาลา ร่วมกับ อำเภอท่ามะกา จึงได้บูรณาการร่วมกับภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการปลูกผักสวนครัว ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชน ในอำเภอท่ามะกา จำนวน 17 ตำบล และขยายผลต่อยอดโครงการอย่างต่อเนื่อง

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         


นายอำเภอท่ามะกาได้กล่าวว่า “จากคำกล่าวรายงานจากผู้จัดการส่วนบริหารโรงงานวังศาลา แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริง ที่จะช่วยเหลือประชาชนให้พ้นวิกฤต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสนับสนุนเมล็ดพันธ์ผัก ให้กับประชาชนของอำเภอท่ามะกานำไปปลูกที่บ้านของตัวเอง เพื่อให้มีอาหารบริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายในการดำรงชีวิต และยังเป็นการสร้างรายได้ในระดับครัวเรือน และระดับกลุ่มอาชีพ เป็นพื้นฐาน สู่ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนให้พึ่งตัวเองได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ของกรมพัฒนาชุมชน เป็นการขยายผลในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ให้ทุกครัวเรือน มีผักรับประทาน และหากเหลือจากบริโภคก็สามารถนำไปจำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนแจกจ่ายให้กันระหว่างครัวเรือน หมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านได้อีกด้วย”

                                                                       

                                                                        

โดยได้มีการแจกเมล็ดพันธุ์ผัก 5 ชนิด 17 ตำบล ตำบลละ 2 คน โดยมีกำนัน และผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบเมล็ดพันธุ์ และเพื่อให้กำดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาง เอสซีจี โรงงานวังศาลา โดยทีมชุมชนสัมพันธ์ จะร่วมกับ อำเภอท่ามะกา ติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการต่อไป                                                              

 

วุฒิเดช ก้อนทองคำ / ธวัชชัย สุขุม / กีรติ ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน