อำเภอพระนครศรีอยุธยา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี

8 พ.ค. 2563


อำเภอพระนครศรีอยุธยา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ณ  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสวนพริก

นายบดินทร์  เกษมศานติ์   นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ณ  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนไผ่ by ยายลี     หมู่ 4 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายกิจจา ทองแดง  พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางนัตยาภรณ์ แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา  หัวหน้าส่วนราชการ /นายก อบต.สวนพริก/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ
นายบดินทร์  เกษมศานติ์   นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ 1 ปี ในวันนี้  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับบรมราชาภิเษกเป็นมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562  และ มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชน ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” แสดงพระราชประสงค์ที่จะประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ้ำติ้ว ณ บ้านถ้ำติ้ว  อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2525 “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ  ฉันก็จะสร้างป่า” เป็นพระราชดำรัสพระราชทานที่ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้ในประเทศ ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ให้บรรเทาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก ทรงเชิญชวนประชาชนทั่วไป และข้าราชการในภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันปลูกป่าตัวอย่าง เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรัก หวงแหนป่าไม้ นอกจากจะทรงให้ความสำคัญกับการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้แล้ว ยังทรงให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย


นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แต่ละพระองค์ให้ความสำคัญและทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลรักษาป่าไม้ ประกอบกับกรมการพัฒนาชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้โดยรณณรงค์ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ ผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาชนทุกครัวเรือน ปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล และในพื้นที่ของผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาชนทุกครัวเรือน จึงจัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้    เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว       เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้   เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน สร้างภูมิกันทางสังคม    การดำเนินการตามโครงการนี้ได้บูรณาร่วมกับกิจกรรม Quick win 90  วัน”ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จำนวน 15  คน   ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทุกตำบล จำนวน 30  คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน  5 คน รวม 50  คน ต้นไม้ ได้แก่ ประดู่ มะค่า ขนุน จำนวน 150  ต้น

 

เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                   
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน