เปิดค่ายอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง ปีการศึกษา 2565 ( 2022 VEC Railway Camp) ทางเลือกวิชาชีพ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

21 ก.ย. 2565


วันที่ (20 ก.ย.65 )  เวลา 14.30 น . ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง ประจำปีการศึกษา2565  ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2565  ณ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  กล่าวต้อนรับ  นางสาวมยุรี ศรีระบุตร   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  นายประยุทธ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา   ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และความเป็นมา มี ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน  234  คน
นางสาวมยุรี ศรีระบุตร   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา   กล่าวว่า  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพ สำหรับโครงการค่ายอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ในกลุ่ม Excellent โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางจากผู้เชี่ยวชาญ  2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางจากสถานประกอบการ   3.เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพิ่มแนวทางในการศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง

ด้าน ดร. นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  กล่าวว่า การจัดโครงการสำหรับค่ายอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง เป็นโครงการที่ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างให้มีสมรรถนะอุตสาหกรรม New growth engine ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0โดยพัฒนาทักษะอาชีพแบบเข้มข้น ทักษะด้านภาษา เน้นการพัฒนาที่สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านระบบขนส่งทางราง เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้


นายประยุทธ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา   ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า  สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 14  แห่ง อีกทั้งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ในอนาคตข้างหน้านี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนหนึ่งของการขยายการเดินทางโดยรถไฟฟ้าความสูงที่กำลังเกิดขึ้นในไม่ช้า ซึ่ง ระบบขนส่งทางราง จึงเป็นอีกวิชาชีพอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญที่สุดในอนาคต

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวคมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน