สถานพินิจจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น จากกระทรวงยุติธรรม

15 ก.ย. 2565


เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม สีทอง ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร จากกระทรวงยุติธรรม ให้กับนายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี 2562 ระดับดีมาก
แนวทางการพิจารณา เป็นผู้จัดทำโครงการ และ กิจกรรมเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู หรือป้องกันการกระทำผิด ของเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาบุคลากร เป็นผู้ประสานงานบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ เข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรม การดำเนินงานต่างๆของสถานพินิจ ฯ ศูนย์ฝึกและเป็นผู้สนับสนุนการกระจัด ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล กลุ่มการฝึกอาชีพการศึกษา กิจกรรมบำบัดพฤติกรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กีฬานันทนาการ ปฐมนิเทศ เป็นวิทยากรสนับสนุนให้กิจกรรมของหน่วยงานกับชุมชนในการป้องกันปัญหาการกระทำผิดของเด็กเข้าร่วมเป็นกรรมการต่างๆของสถานพินิจ ฯ เป็นผู้เผยแพร่สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ


กิจกรรมดังกล่าว ถือว่าเป็นผลงาน ของกรรมการสถานพินิจเด็กและเยาวชน จึงได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ " ระดับดีมาก " ในครั้งนี้
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน