ม.ราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการ "สานพลังเครือข่าย เสริมสร้างแผนพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"(ชมคลิป)

9 ก.ย. 2565


      วันนี้ ( 9 กันยายน 2565 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา (ตึกดินสอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายระดับตำบล ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "สานพลังเครือข่าย เสริมสร้าง แผนพัฒนา ตำบล แบบบูรณาการ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  กล่าวต้อนรับ และ ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ และหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน สื่อมวลชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
 สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายระดับตำบล ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "สานพลังเครือข่าย เสริมสร้าง แผนพัฒนา ตำบล แบบบูรณาการ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวางแผนและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมให้แก่บุคลากรในจังหวัดและองค์ปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมระดับตำบลและเมืองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นำร่อง และประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่ม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเองอย่างยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตามปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 


มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินตามศาสตร์พระราชาโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้กำหนดพื้นที่นำร่องไว้ 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี  ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และตำบลทุ่งคอก ตำบลบ่อสุพรรณ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือ การสนับสนุน จากผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พัฒนาการประจำตำบล และประชาชนทั้ง 6 ตำบล เป็นอย่างดี ทำให้มีความเป็นกันเองเสมือนเป็นคนในครอบครัว และได้เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง ตามหลักศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”หลักการทรงงาน ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์นักพัฒนา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงกีรติ ก้อนทองคำ/ธวัชชัย สุขุม จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน