ตัวแทนชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือต่อธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อปลูกพักอาศัยและทำมาหากิน

1 ก.ย. 2565


       เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30.น ที่ ชั้น 4 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ตึกศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดกาญจนบุรี ร.ต.สำราญ วงษ์น้อย เป็นตัวแทนชาวบ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 7 ครัวเรือน เข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลง (สำเภา - ลำทราย) ไว้ทำกินและปลูกที่พักอาศัย โดยมีธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (ไม่ประสงค์ออกนาม) มารับมอบหนังสือ ต่อ ร.ต.สำราญ  วงศ์น้อย อ้างว่าได้รับมอบหมายและเป็นตัวแทนจากชาวบ้าน 7 ครัวเรือน ให้มายื่นหนังสือครั้งนี้  ข้อความเบื้องต้นตามหนังสือที่ยื่น ต่อ สำนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยอ้างตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2546 ด้วยข้าพเจ้าประชาชนคนไทยทั้ง 7 ครัวเรือน ที่ปลูกบ้านอยู่อาศัยและทำกินในที่ดินราชพัสดุ พื้นที่ที่ดินแปลง ลำเภา-ลำทราย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มาตั้งแต่ ปี 41 พวกข้าพเจ้าอยู่อาศัยทำกินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรไม่ได้บุกรุกแต่ประการใด แต่กลับไม่ได้รับการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา 2520 ตาม พรก.ปฏิรูปที่ดิน ปี 2520  และยกเลิก พ.ร.ก. ปฏิรูปที่ดินปี 2554 ) เมื่อปี 2546 ทางรัฐบาลได้ออกนโยบาย จัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ทำกินอยู่ในที่ดินของรัฐที่เดือดร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนแบบบูรณาการ และเมื่อปี 2553 จังหวัดกาญจนบุรี
โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประชาชนที่เดือดร้อนในที่ดินทำกิน และที่ดินที่ปลูกบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรี มติที่ประชุมให้ประชาชน 156 ราย ที่อาศัยทำกินในพื้นที่นี้สามารถยื่นเรื่องเช่าต่อ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศของจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปี 2555 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐแปลง พรก. 2481 ตามแนวทางมติรัฐมนตรีโดยจัดให้เช่า เมื่อปี 2553 ทางธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือสอบถามไปยังสถานี วนวัฒนวิจัย ลำเภา - ลำทราย และอธิบดีกรมป่าไม้ซึ่งเป็นส่วนราชการที่ดูแลใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของธนารักษ์ ทาง 2 หน่วยงานได้มีหนังสือตอบกลับมาว่าไม่ขัดข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตาม มติคณะรัฐมนตรี ปี 2546 และนโยบายของรัฐบาล ตามเอกสารเมื่อปี 2554 หน่วยทหารที่ดูแลพื้นที่และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่จะได้ให้เช่าได้มีหนังสือถึงธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลายฉบับว่าไม่ขัดข้องที่จะให้ธนารักษ์จัดให้ประชาชนที่เดือดร้อนเช่า ปี 2557 


 ทางผู้บังคับการหน่วยทหารที่ดูแลใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้แจ้งว่ามีการวัดพิกัดที่ดินบริเวณนี้แล้วและไม่ได้มีการบุกรุกพื้นที่แต่อย่างใดและไม่ขัดข้องยืนดีให้ธนารักษ์พื้นที่ จัดให้ประชาชนที่เดือดร้อนเช่าได้ และท้ายสุดเมื่อปี 2561 ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีหนังสือกระตุ้นเตือนถึง ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้จัดพื้นที่ดังกล่าวให้กับประชาชน 7 ครัวเรือนที่เดือดร้อนได้เช่าตามความยินยอมของส่วนราชการต่างๆ ที่ดูแลให้ประโยชน์ในพื้นที่แปลงลำเภา-ลำทราย พวกข้าพเจ้า 7 ครัวเรือนยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของมติรัฐมนตรีปี 2546 และธนารักษ์ทุกประการหากธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ยังติดขัดเงื่อนไขข้อปัญหาขัดข้องประการใดได้โปรดกรุณาชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรตอบกลับมาให้พวกข้าพเจ้า 7 ครัวเรือนเพื่อที่พวกข้าพเจ้าจะได้นำปัญหาขัดข้องของเหล่านั้นไปเรียนให้ท่านผู้มีอำนาจระดับสูงแก้ไขปัญหา ต่อไปสู่ความเป็นอยู่ที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ในที่ดินที่ทำกินและที่ดินที่อยู่อาศัยและประเทศชาติสืบต่อไป สุดท้ายนี้พวกข้าพเจ้า 7 ครัวเรือนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จะจัดให้พวกข้าพเจ้า 7 ครัวเรือนได้เช่าตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2546 และตามแนวระเบียบของกระทรวงการคลังปี 2565 ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากส่วนราชการที่ดูแลพื้นที่นั้นๆ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจัดให้เช่า  ลงชื่อ ( ร้อยตรี สำราญ วงน้อย) ตัวแทนประชาชน 7 ครัวเรือน ทางด้านธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (ไม่ประสงค์ออกนาม) หลังจากได้รับหนังสือ ร.ต.สำราญ ฯ ตัวแทนชาวบ้าน ก็ได้พูดคุยโต้แย้งว่าทางกรมป่าไม้ ยังไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดินดังกล่าว และมีเอกสารมาแสดงยืนยัน อย่างไรก็ดี ทางธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ก็จะรับเรื่องไว้และส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้าน และให้ ร.ต.สำราญฯ นัดชาวบ้านมาพูดคุยเพื่อหาหาทางออกปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น กัมพล ทันเวลา / กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน