ม.ราชภัฏกาญจนบุรีและภาคีเครือข่าย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

1 ก.ย. 2565


      เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตอบโจทย์นโยบายภาครัฐ” ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ คณะวิทยากรโดยมี คุณวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีคุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ดร.ชยพล เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ สพม.กาญจนบุรีคุณภาณุวัฒน์ ศีลแดนจันทร์ หัวหน้าคณะทำงานชุดฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิด จังหวัดกาญจนบุรี
การจัดโครงการดังดล่าว ซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตลอดจนการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ สมรรถนะ ศักยภาพ และมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายภาครัฐ ร่วมสร้างเครือข่ายในการผลิตบัณฑิตที่เข้มแข็งสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาหลักสูตร หรือกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 


 ของสถานศึกษาประสบผลสำเร็จก็คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ และชุมชน เนื่องจากหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย มีทั้งด้านการบริหารวิชาการ วิชาชีพ การบริหารจัดการ และการใช้หลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานประกอบการหลังจากสำเร็จการศึกษา จึงต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือจากหน่วยงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทุกระดับ เพื่อเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการและนโยบายภาครัฐ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน