ม.ราชภัฏกาญจน์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะวัฒนธรรม“มณีกาญจน์” ครั้งที่ 4

28 ส.ค. 2565


           เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดง“ฟ้อนลาวคำหอม” พร้อมด้วยการชมวิดีทัศน์แนะนำผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะวัฒนธรรม ปี 2565 และต่อด้วยพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลทั้งสิ้น 9 ท่าน 8 สาขา ดังนี้
1.ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศาสนา จำนวน 2 ท่าน
ได้แก่ - พระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร (พระอารามหลวง) 
-พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
2. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง 
ได้แก่ - นางสำเนียง ชาวปลายนา
3. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (สาขาทัศนศิลป์)
ได้แก่ - นายอุดร ศรีสุข    
4. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (สาขาวรรณศิลป์)
ได้แก่ - นางบุปผา พงษ์ไพบูลย์  
5. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (สาขาวรรณศิลป์)
ได้แก่ - นายสมปอง ดวงไสว   
6. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (สาขาหัตถศิลป์)
 ได้แก่ - นายจฬรรณ์ ถาวรนุกูลพงศ์  
7. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (สาขาเศรษฐกิจพอเพียง)
ได้แก่ - นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา 
8. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)
ได้แก่ - นางสาวอรพิน ห้วงหงส์ทอง 


ทั้งนี้ ยังได้รับเมตตาจากพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้กับทางหมาวิทยาลัยเพื่อส่งมอบต่อให้กับนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับการจัดงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ให้ได้รับรางวัล“มณีกาญจน์”ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้กับผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกระบวนการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ประวัติและผลงานที่สร้างสรรค์จากอดีตจนถึงปัจจุบันให้ปรากฏแน่ชัดว่า ผลงานดังกล่าวมีประโยชน์และคุณค่าต่อท้องถิ่นหรือระดับชาติอย่างต่อเนื่อง และในการนี้ครับ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง (3 จังหวัด) จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งรางวัล “มณีกาญจน์”กีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน