กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อน เครือข่ายมวลชน ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) รุ่นที่ พช.1/2565

19 ส.ค. 2565


ระหว่าง วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565  ที่ ไร่ศรีวรรณ ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนเครือข่าย มวลชนไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน พ.อ.พศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ไทยอาสาป้องกันชาติ พร้อมด้วยผู้แทนคณะทำงาน แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ คณะเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน กองอำนวยความรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการนี้จัด ทำโดย คณะผู้ฝึกอบรม การขับเคลื่อนเครือข่าย มวลชนไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.)และ จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกัน และ แก้ปัญหาภัยคุกคามของ กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ 2565 เนื่องด้วย ผอ.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อนุมัติโครงการฝึกอบรม การขับเคลื่อนเครือข่าย มวลชนไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความตระหนักรู้ในความสำคัญของ สถาบันหลักของ ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และ ส่งเสริมการเรียนรู้ หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร้างความรักความ สามัคคีของ คนในชาติ มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของ กอ.รมน. และ เป็นเครือข่าย ในการเฝ้าระวัง และ แจ้งเตือนต้านภัยคุกคาม ด้านความมั่นคง มีส่วนร่วมในการป้องกัน และ แก้ไขปัญหา ที่มี ผลกระทบ ต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และความสงบเรียบร้อยของสังคม เนื้อหาวิชาในการอบรมฯ ประกอบด้วย

1. บทบาทของ (ทสปช. )

2. กิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจเพื่อ( ทสปช. ) มีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง)

3. การมอบเครื่องหมายสัญลักษณ์

4. บรรยายพิเศษจุดประกาย ความรักชาติ สถานการณ์ ภัยคุกคาม ในรูปแบบต่างๆ ในปัจจุบัน

5. ความสำคัญสถาบันหลัก ของ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนร่วมกัน พึ่งพาตนเองได้

6. การจัดทำแผนป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามด้านความมั่นคง ศปป.1-4  แนวทางการจัดตั้ง (ทสปช.) ระดับตำบล และ การแถลงแผน ปฏิบัติการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง

7. บรรยายปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

8. เคารพธงชาติ  สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การกล่าว คำปฏิญาณ ไทยอาสาป้องกันชาติ

9. การมอบประกาศนียบัตร

10. กิจกรรมคัดเลือกประธานรุ่น พ.ช.ที่ 1/2565

11. กิจกรรมสัมพันธ์ ( แสงเทียนส่องปณิธาน )


ซึ่งผู้รับการอบรมใน ครั้งนี้  มีหน่วยราชการ ระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น และ ระดับท้องที่ พร้อมประชาชน จำนวน 24 คน ใน 6 อำเภอ 6 ตำบล

อันได้แก่ 1. ตำบลหนองไผ่ ประเด็นการป้องกัน และ แก้ปัญหายาเสพติด 2. ตำบลน้ำร้อน ประเด็นความมั่นคงสถาบันหลัก  3. ตำบลห้วยไร่ ประเด็นความมั่นคงแห่งรัฐ และ ความมั่นคงทางอาหาร 4. ตำบลกันจุประเด็นการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 5. ตำบลริมสีม่วง ประเด็นการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 6. ตำบลท่าพล ประเด็นการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งภายในวันนี้ ได้จัดให้มีการแถลงแผน ทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง และ กระบวนการจัด ทำแผนปฏิบัติ การป้องกัน และ แก้ไขปัญหา ภัยคุกคามความมั่นคง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ นำแผนร่างโครงการไปพัฒนาที่ทำขึ้น ในระหว่างการอบรม นำไปใช้เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างจริงจัง พร้อมทั้ง ร่วมกันลงแรงช่วยกันในชุมชน ต่อไป และ มีการเลือก ประธาน และ คณะกรรมการ พร้อมลงพันธสัญญา เครือข่ายร่วมมือ และ เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลของการลง คะแนนเลือกประธาน จากเสียง สมาชิก(ทสปช.) 24 เสียง นาย บุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม ได้ คะแนนเสียง 19 คะแนนจึงได้รับเลือกเป็นประธาน (ทสปช.) รุ่น พ.ช. 1/2565 

นายบุรฉัตร ศิริวัฒนเกษม  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน