มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามแนวชายแดน ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร

9 ส.ค. 2565


วันที่ 8 สิงหาคม 2565  พลเอกธิวา  เพ็ญเขตกรณ์  ในฐานะเลขานุการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ร่วมกับ พลตรี บรรลุ  เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการสำนักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและชุมชนของตนเอง ปลูกฝังทัศนคติ มีความสำนึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตอบสนองต่อภารกิจการเสริมสร้างความมั่นคง ในพื้นที่ชายแดนของกองทัพไทย ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างศรัทธาและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพ

สำหรับในปีการศึกษา 2565 มูลนิธิได้จัดสรรทุนให้กับนักเรียนตามแนวชายแดน รวมทั้งสิ้นจำนวน 866 ทุน โดยมอบทุนการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังนเรศวร ในเขตจังหวัดตาก และแม่ฮ่องสอน จำนวน 72 ทุน
นอกจากการเดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามแนวชายแดนแล้วยังได้ไปเห็นพื้นที่โดยเฉพาะนักเรียน ครู และโรงเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาในพื้นที่ชายแดนต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากกองกำลังนเรศวร และโรงเรียนในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่


มูลนิธิถือเป็นสะพานบุญที่นำเอาเงินบริจาคสำหรับเป็นทุนการศึกษา โดยผู้บริจาคจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิครูไทยอาสา นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรต่างๆ เครือข่ายสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย (สจท.) เครือข่ายของส่วนราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมกิจการชายแดนทหาร สโมสร Soroptimist International Dusit มูลนิธิเอสซีจี โครงการปันบุญโดยธนาคารทหารไทยธนชาติ และเครือข่ายภาคเอกชนอื่นๆ รวมประมาณ 80 ราย ซึ่งจะได้ไปให้การสนับสนุนช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนทุกปี ในพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ไพฑูรย์   สุขแว่น  ผู้สื่อข่าว จังหวัดตาก
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน