จันทบุรี ราชภัฏรำไพฯ จัดโครงการหนุนเสริมครูพัฒนาสื่อการสอน

6 ส.ค. 2565


วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี โดยคณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการหนุนเสริมครูสู่ผู้เรียนด้วยการออกแบบกิจกรรมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่โดยใช้บริบทท้องถิ่นเป็นฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 8 คณะครุศาสตร์

การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการออกแบบกิจกรรมและการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู ด้วยการประยุกต์ใช้บริบทของท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ มาเป็นแกนหลักในการออกแบบกิจกรรมและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2565 โดยมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การฝึกปฏิบัติออกแบบกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนและการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการตัวอย่างผลงานสื่อการเรียนการสอนที่ใช้บริบทของท้องถิ่นเป็นฐาน

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฬิฏา สมบูรณ์ ในฐานะประธานโครงการ ได้กล่าวว่า การใช้บริบทของท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน ถือเป็นมิติหนึ่งของการจัดการศึกษายุคปัจจุบันในการพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้ผู้เรียน

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.จันทบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน