ศุลกากรไทย-เมียนมา หารือสกัดกั้น การลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามแดน

5 ส.ค. 2565


วันที่ 3 สิงหาคม 2565  กรมศุลกากรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ยุทธการกำแพงพระนคร" (Narcotics Operation Guardian) ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน ครั้งที่ 4 ระหว่างไทยกับเมียนมาในมิติของศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผนึกกำลังภาคีเครือข่ายองค์กรหน่วยงานศุลกากรประเทศในการร่วมกันสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย - เมียนมา ณ ด่านศุลกากรแม่สาย (สะพานแห่งที่ 2) ด่านศุลกากรแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สกัดกั้นการลักลอบนำเข้า ส่งออก และนำผ่านยาเสพติดบริเวณจุดนำเข้าส่งออกของประเทศ ประกอบกับพันธกิจของกรมศุลกากรในการเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางสุลกากร อีกทั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ที่ 11/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ให้อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานคณะอนุกรรมการ สกัดกั้นการลักลอบส่งออกและนำเข้ายาเสพติดผ่านช่องทางศุลกากร กรมศุลกากรจึงได้ดำเนินมาตรการต่าง 1 รวมทั้งบูรณการร่วมกันหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพ
โดยมอบหมายให้นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และ นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม ดำเนินการจัดทำปฏิบัติการ "ยุทธการกำแพงพระนคร" (Narcotics Operation Guardian) โดยมีระยะเวลาการดำเนินการทั้งสิ้น 4 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - กันยายน 2565 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีหน่วยงานของศุลกากรไทยและศุลกากรมาเลเซีย สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา รวมถึงหน่วยงานความมั่นคง ตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดตั้งเครือข่ายประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมฯ รวมทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรมาเลเซีย ณ ห้องประชุมพระนิกรบดี ที่ด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ระหว่างศุลกากรไทยกับพาสีลาว ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3 ระหว่างไทยกับกัมพูชา ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 


นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยุทธการกำแพงพระนคร" ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน ครั้งที่ 4 นี้ มีนายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวน และปราบปราม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายออน อุ่นทวีทรัพย์ น่ายด่านศุลกากรแม่สาย และคณะ ร่วมประชุมหารือกับ Mr. Ye Min Thu Deputy Director, Deputy Head of Shan State Customs Office หัวหน้าคณะผู้แทนเมียนมา และคณะ พร้อมตัวแทนหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ในประเด็นสถานการณ์การลักลอบขนส่งยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา รูปแบบและวิธีในการลักลอบขนส่งยาเสพติด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสร้างเครือข่ายการประสานงานร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อการประชุมทั้ง 4 ครั้ง เสร็จสิ้น กรมศุลกากรหวังว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประสานควการปฏิบัติงานร่วมกันของศุลกากรไทยและประเทศเพื่อนบ้านชายแดน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและจุดนำเข้าส่งออกต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

สราวุธ คำฟูบุตร  ผู้สื่อข่าว จังหวัดเชียงราย
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน