จัดอบรมเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา

4 ส.ค. 2565


วันที่ 4 ส.ค. 65 เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา”และการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี พ.ศ. 2565

โดยมี นายอมร  กีรติสุนทร ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการฯ  สำหรับการอบรมครั้งนี้ดำเนินการตามโครงการ จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย  การฝึกอบรม ครู ก ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เช่น หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 109 แห่ง ๆ ละ 1 คน โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานการจัดฝึกอบรม เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การถ่ายทอด นำไปสู่ประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  และ การฝึกอบรม ครู ข กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมถึงอาสาสมัครต่าง ๆ ในพื้นที่ จำนวนตามความเหมาะสม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานการจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ให้ผู้ผ่าน การฝึกอบรม ครู ก เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าว่า การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลง  ความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา" และการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการขยายผลนำไปสู่ประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งบูรณาการการดำเนินงานตามภารกิจภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยใช้กลไก ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยขับเคลื่อนและดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน