กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานประชุมแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล

3 ส.ค. 2565


สถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ในบริบทของงานเวชศาสตร์ทางทะเล เพื่อบูรณาการเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุทางทะเล และพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายระบบบริการสุขภาพด้านเวชศาสตร์ทางทะเล ระหว่างกรมแพทย์ทหารเรือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

น.ท.หญิง ชะรอยบุญ ศาสตรสุข โฆษกกรมแพทย์ทหารเรือได้เปิดเผยว่า พลเรือตรี นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล กรมแพทย์ทหารเรือ และรองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ทางทะเล ในหัวข้อการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลในบริบทของงานเวชศาสตร์ทางทะเล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ ข้าราชการในหน่วยแพทย์กองทัพเรือ และบุคคลทั่วไป จำนวน 120 คน และผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ไม่จำกัดจำนวน ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook Live ของกรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิทยากรประกอบด้วย

วิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และกรมแพทย์ทหารเรือ รวม 13 ท่าน ซึ่งมีหัวข้อในการบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่

 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางทะเลของประเทศไทย

 ทิศทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลของประเทศไทย

 เวชศาสตร์ทางทะเลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ

งานวิจัยในปัจจุบันของงานเวชศาสตร์ทางทะเล

ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเลมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก มี 23 จังหวัดชายทะเล

ซึ่งนับเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญและนำมาซึ่งรายได้ ทั้งจากการขุดค้นหาแหล่งพลังงาน การขนส่งสินค้าทางเรือ การท่องเที่ยวทางทะเล และการประมง องค์ความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ทางทะเลจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปในการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเลสู่การรักษาที่โรงพยาบาล รวมถึงการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลในอนาคต กรมแพทย์ทหารเรือซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเวชศาสตร์ทางทะเล และยังเป็นผู้พัฒนาและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งพัฒนาการสาธารณสุขทางทะเลของประเทศให้เป็นเลิศและมีมาตรฐานสากล เพื่อให้การดูแลคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

พัชรพล ปานรักษ์ / ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน