เลขาฯ รมว.กระทรวงศึกษา จัดอบรมบุคลากร 4 จังหวัดภาคเหนือ ตามระบบความปลอดภัย MOE Safety Center สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน

26 ก.ค. 2565


เลขาฯ รมว.กระทรวงศึกษา จัดอบรมบุคลากร 4 จังหวัดภาคเหนือ ตามระบบความปลอดภัย MOE Safety Center สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ก.ค. 65 ที่โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบความปลอดภัย MOE Safety Center กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15 โดยมี นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา  ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 พร้อมด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ ที่ 15 จำนวน 16 แห่ง ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมแห่งละ 5 คน รวมผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 96 คน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้แทน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงตัวแทนจากสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ MOE Safety Center ของสถานศึกษา
ในการจัดประชุมครั้งนี้ ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญเรื่อง “ความปลอดภัย” จึงกำหนดให้เป็นวาระแรก ใน 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และด้านการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบ และกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี มีข้อมูลสารสนเทศความปลอดภัยที่เป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการตามมาตรการ 3ป. ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยขึ้น โดยจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) แพลตฟอร์มดิจิทัล ในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัย ครอบคลุมภัยทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ และภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ ทางคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของพื้นที่ โดยต้องการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน จำนวน 16 แห่ง เป็นพื้นที่นำร่องขับเคลื่อนการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบความปลอดภัย MOE Safety Center เพื่อสร้างการรับรู้เชิงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน เรื่อง สถานศึกษาปลอดภัย ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับผิดชอบงานระบบ MOE Safety Center ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบความปลอดภัย MOE Safety Center ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ดำเนินการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ ตั้งแต่กระบวนการรับแจ้งเหตุจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ


นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดอบรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 4 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม 96 คน การอบรมในวันนี้ก็จะเหมือนเป็นแม่ไก่ที่จะขยายผลการประชุมไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนืออีกหลายร้อยแห่งในพื้นที่ภาคเหนือ ดังนั้น จึงเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้เป็นอย่างยิ่ง อยู่บ้านปลอดภัยอย่างไร โรงเรียนก็จะต้องปลอดภัยเหมือนอยู่ที่บ้าน นักเรียนก็สามารเข้าถึงแพลตฟอร์มได้อย่างง่าย ใน 4 ช่องทาง และหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือทำ MOU กับกระทรวงศึกษาธิการ มี 10 กว่าหน่วยงาน เมื่อเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเข้ามาดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่าง เหตุเกิดช่วงเช้าเมื่อวานนี้ที่บางเขน ช่วงใกล้เที่ยงก็สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูแลความปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่อง จะเห็นถึงการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ในเรื่องของความไม่ปลอดภัยก็เกิดได้ทุกจุด แต่ในด้านสถานศึกษาทางบุคลากรของสถานศึกษา กำลังสอดส่องในจุดที่ล่อแหลม ในจุดที่แสงส่องสว่างไม่ถึง จุดที่กล้องวงจรปิดไม่ทั่วถึง ก็จะเร่งปรับปรุงแก้ไขในจุดนี้ มีครูลูกเสือ เนตรนารี เจ้าหน้าที่ตำรวจจะอยู่ให้บริการดูแลความไม่ปลอดภัยหน้าโรงเรียนอยู่แล้ว และจะมีครูประจำชั้นที่เป็นครูเวรยามคอยเดินตรวจตราสลับเวรกันอยู่แล้ว ความปลอดภัยนั้นท่านรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง การสร้างความปลดภัยนั้นเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านทรัพยากรของมนุษย อยู่บ้านปลอดภัยอย่างไร อยู่โรงเรียนต้องปลอดภัยอย่างนั้น พอเกิดเหตุขึ้นมาก็จะเข้าไปดำเนินการทันที ไม่ปล่อยปัญหาผ่านไป ตามนิยาม 3ป. คือ ปลูกฝัง ป้องกัน และปราบปราม อยู่แล้ว ในการปลูกฝังก็จะอบรมเยาวชนว่าควรทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากเหตุร้ายต่างๆ ในด้านการป้องปรามก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดำเนินการ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน จะมีนักจิตวิทยาที่เข้ามาร่วมมือในการช่วยเหลือในกรณีแบบนี้อยู่แล้ว เมื่อเกิดเหตุและเรารู้ทัน ก็จะเข้าไปช่วยเหลือทันที ไม่ใช่ดูแค่ตัวเด็กแต่เข้าไปถึงที่บ้าน ดูเรื่องของพ่อแม่ผู้ปกครองว่ามีผลกระทบอะไรกับเด็กบ้างหรือไม่ โดยเฉพาะครูประจำชั้นก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเด็ก เข้าไปแก้ไข เมื่อเกิดขึ้นเร็วก็ต้องแก้ไขให้จบได้เร็ว

สราวุธ แสนวิชา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน