จังหวัดเพชรบูรณ์ แก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ในรูปแบบ “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” คืนคนดีสู่สังคม

22 ก.ค. 2565


วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ค่ายลูกเสือ ไร่ศรีวรรณ รีสอร์ท ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่องค์กรทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ให้ปัญหาลดน้อยลง ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความเดือดร้อนในสังคมของประชาชนโดยรวม

กระทรวงยุติธรรม โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงมีนโยบายให้กรมคุมประพฤติ จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินขึ้น มีการขยายผลแนวคิดการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างไปสู่พื้นที่อื่นๆที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุผลสำเร็จ โดยการดำเนินการได้ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค 6 กรมการปกครอง ภาคีเครือข่าย โดยให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนไปด้วยกันและมีการบูรณาการทำงานอย่างจริงจัง โดยการนำผู้เสพผู้ติดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ จากพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ มาเข้ารับการอบรม จำนวน 75 คน

 
การดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการโดยวิทยากรแกนนำศูนย์ขวัญแผ่นดิน ที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ภายใต้การให้คำปรึกษาการดำเนินการของ ดร.สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดน่าน ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ด้านการบำบัด และที่ปรึกษากรมคุมประพฤติ โดยใช้ หลักสูตร 12 วัน แบ่งเป็นอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 9 วัน และจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะอาชีพ จำนวน 3 วัน โดยเน้นให้ได้รับการดูแล ทั้งด้านสุขภาพจิตใจและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก การควบคุมตนเอง ให้มีทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม อย่างเหมาะสม อันเป็นการคืนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก


การจัดการอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์/สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค 6 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการสนับสนุนและมอบหมายข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมทำหน้าที่เป็นวิทยากร

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน