เตรียมแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร (สับปะรด ลำไย ส้มเกลี้ยง)

22 ก.ค. 2565


วันที่ 20 ก.ค. 2565 เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร (สับปะรด ลำไย ส้มเกลี้ยง) และแนวโน้มการตลาดสินค้าเกษตร ปี 2565 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
สถานการณ์ตลาดสับปะรด มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือน มิ.ย. 2565 เนื่องจากผลผลิตในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว และผู้ประกอบการส่วนใหญ่หยุดรับซื้อตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 2565 เนื่องจากปริมาณเข้าสู่ตลาดน้อย แนวโน้มการตลาดลำไย มีผลผลิตในฤดูรวม จำนวน 11,120 ตัน แยกเป็นลำไยรูดร่วง ร้อยละ 72 จำนวน 7,970 ตัน และลำไยสดช่อ ร้อยละ 28 จำนวน 3,150 ตัน

แนวโน้มการตลาดส้มเกลี้ยง ผลผลิตออกสู่ตลาดร้อยละ 90 จะอยู่ในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. ในทางการค้าปกติจะมีผู้ค้าเข้ามารับซื้อในพื้นที่ ปัจจุบันมีผลผลิตปริมาณไม่มากนักประมาณ 100 - 200 กก. ต่อวัน จะพบปริมาณที่ออกสู่ตลาดมากในเดือน ส.ค.  2565 สถานการณ์การค้ามะนาวพันธุ์ตาฮิติ ตั้งแต่ในช่วง มิ.ย. - ส.ค. คิดเป็นร้อยละ 52.17 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลิตมะนาวทุกพันธุ์ออกพร้อมกันทั่วประเทศส่งผลทำให้ประมาณมะนาวล้นตลาดและราคาตกต่ำ


นอกจากนั้นที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาการปิดบัญชีโครงการบริหารจัดการผลไม้ (สับปะรด) เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต ปี 2565 ที่ได้รับเงินจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อรายงานให้คณะกรรมการ คบท. ทราบ รวมทั้งการพิจารณาแนวทางการแก้ไขและช่วยเหลือเกษตรกรช่วงผลผลิตมะนาว ลำไยและส้มเกลี้ยงออกสู่ตลาด โดยการส่งเสริมและกำหนดช่องทางการตลาด เพื่อกระจายสินค้าไปยังกลุ่มต่างๆ ช่วยสนับสนุนในการบริโภค การจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์  การจัดมหกรรมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น ตลอดจนการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกรณีราคาตกต่ำและล้นตลาด. 

ขวัญสุริยัน ศรีวิกูล  ผู้สื่อข่าวจังหวัดลำปาง  
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน