จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565

18 ก.ค. 2565


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  โดย นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการฯ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565) ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม
ทั้งนี้ ในการประชุมมีหัวข้อสำคัญ ได้แก่ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ การดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานในลักษณะป้องกันการทุจริตเชิงรุกของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ การลงพื้นที่บูรณาการหนุนเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริตปะพฤติมิชอบในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด

 


การประชุมครั้งนี้ มีตัวแทนภาคประชาชน ในฐานะตัวแทนชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบและเสนอผลการดำเนินการในไตรมาสที่ผ่านมา โดยเฉพาะการขยายเครือข่าย ของชมรม ในระดับอำเภอ ที่มีการดำเนินการนำร่อง จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหล่มสัก อำเภอหนองไผ่ และอำเภอวิเชียรบุรี ในการนี้ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในที่ประชุม ได้กำชับให้นายอำเภอทุกอำเภอให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวก แก่ ชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการขยายเครือข่ายระดับอำเภอ และต้องการให้ครบทุกอำเภอในปีงบประมาณ 2565
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน