ม.ราชภัฏกาญจนบุรีพร้อมภาคีเครือข่าย จัดขับเคลื่อน​กิจกรรม​การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล

1 ก.ค. 2565


          วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระลงเรือ  ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี นายฉกาจ อาสาสนา ปลัดอาวุโสอำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และนางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่ปรึกษาโครงการ  ในการนี้ ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าคณะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
นายพงษ์ศักดิ์  คล้ายจำแลง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี วิทยากร โดยได้รับเกียรติจาก นายระเบียบ ประทุมสูตร นายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือ นายสมยศ เชาว์รักษ์ กำนันตำบลสระลงเรือ นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในท้องที่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ภาคการศึกษา และสื่อมวลชนร่วมงานดังกล่าว สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการวางแผนการดำเนินงานในส่วนของการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมซึ่งเป็นแนวความคิดและการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่รูปแบบการพัฒนาที่สำคัญตามความต้องการของชุมชน


ให้แก่บุคลากรในท้องถิ่นและองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นำร่อง และทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการยกระดับภาคีเครือข่าย และเป็นแนวทางการบูรณาการแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์และเสริมพลังระหว่างหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตามปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา การจัดโครงการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

กีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน