ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1 ก.ค. 2565


ที่นครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ นางสาวกัณญาณัฐฐ์  ศรีตะปัญญะ    ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง 3 วิทยา องค์การบริหาร  ส่วนตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คณะกรรมการการประเมิน 1.นายไพฑูรย์ จันทะโชติ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)  

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ประธาน 2. นางนุชรา   โลหกุล ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ  กรรมการ 3. นางเกษศิรินทร์  เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ศพด.วัดดอนยอ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ  กรรมการและเลขานุการ

การันต์ พุ่มบุญฑริก ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.นครนายกติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน