เลขานุการนายก อบจ.แปดริ้วเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม

23 มิ.ย. 2565


วันที่ 22 มิ.ย. 2565 นายธนพัฒน์ เจียรสถิต เลขานุการนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม พร้อมด้วยนางนุชนารถ ยุววรรณ ปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ คณะพระวิทยากร และครู อาจารย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ โดยมีนายปรีชา เสาวกุล ผอ.โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม กล่าวรายงาน ณ หอประชุม โรงเรียนชำป่างามวิทยาคมอ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

สำหรับโครงการดังกล่าวมีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 354 คน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันในการอยู่ค่ายฝึกอบรมศีลธรรมโดยสัมผัสบรรยากาศภายในวัด ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้ยินได้ฟังเรื่องดี ในพระพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อพระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นความกตัญญูกตเวที และเรียนรู้ความเป็นอยู่กฎเกณฑ์ของพระสงฆ์ ซึ่งเป็นสังคมในอุดมคติที่ยังเหลืออยู่ในโลก เข้าใจความเป็นมาของพระพุทธศาสนาได้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้หลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวันของตน อย่างถูกต้อง แล้วประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ในชีวิตจริงของตนเองได้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนรู้จักนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จนเกิดจริยธรรมประจำชีวิต ไม่ตกเป็นทาสของความไม่ดีทั้งปวง มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและสงบร่มเย็น 

รวมถึงเพื่อให้นักเรียนวางตนได้เหมาะสมตามบทบาทของความลูกที่ดี มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ เป็นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยระบบศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการสืบอายุพระพุทธศาสนาและประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม จรรโลงสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา 


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน