สหกรณ์ จ.มหาสารคาม เดินหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

22 มิ.ย. 2565


วันนี้ 22 มิ.ย. 2565 ที่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด  สนง.สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  และธุรกิจชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี คณะกรรมการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์  เข้าร่วมโครงการ

 
นายทวีภัทร    เหล่าบรรเทา  สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในด้านการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเกษตรในรูปแบบสหกรณ์ ควบคู่กับการพัฒนาสหกรณ์ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจร และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ในระดับชุมชน การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งมุ่งผลิตสินค้าเกษตรในเชิงการสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตการเกษตรมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สร้างความหลากหลายของสินค้ารวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มทักษะด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป รวมทั้งการบริหารจัดการการผลิต การตลาด แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรให้เป็นที่พึ่งในการแก้ไขปัญหาการตลาดสินค้าเกษตรในชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการผลิต การตลาด

 


โดยกิจกรรมย่อยที่ 1 เป็นการอบรมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการวางแผนการตลาด รุ่นที่ 2 ซึ่งมีการดำเนินการระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2565 ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด และได้รับการสนับสนุนวิทยาการจากทางวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  ซึ่งในการอบรม  มีการฝึกปฏิบัติทำขนม Nougat  การวางแผนการตลาดและการส่งเสริมการขายของสินค้า  ทั้งการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด  มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน

 

 

ภาพ/ข่าว พิเชษฐ ยากรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.มหาสารคาม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน