“Classroom Meeting” รร.นางรองพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

20 มิ.ย. 2565


วันที่ 19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม โดยมีนางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นประธานในพิธี มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ประมาณ 1,000 คน ซึ่งก่อนจะเริ่มการประชุมมีการแสดงของชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ของโรงเรียนนางรองพิทยาคม

 

 
บรรยากาศการประชุมในวันนี้ เป็นไปด้วยความอบอุ่น ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เวลา 09.00 น. นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และนโยบายของโรงเรียน ที่จะสร้างและพัฒนาความสามารถของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน รวมทั้งการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีเครือข่ายของโรงเรียนให้การสนับสนุนในหลายๆ ด้าน จากนั้นเป็นการแนะนำครูและบุคลากรของโรงเรียน

 

 


ช่วงเวลา 09.40-10.50 น. เป็นการชี้แจงขอบข่ายงานของแต่ละฝ่ายให้ผู้ปกครองได้รับทราบ โดยฝ่ายบริหารวิชาการ นายอายุปข่าน สยามประโคน รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ ชี้แจงเกี่ยวกับ หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ การแก้ 0 ร มส การรับแบบเรียน หนังสือเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล นางจิดาภา ยี่รัมย์ รองฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียน การแต่งกายของนักเรียน การเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารงบประมาณ นางอรพิน ขุนเพ็ง รองฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ชี้แจงเกี่ยวกับการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การระดมทรัพย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชี้แจงเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียน การประกันอุบัติเหตุหมู่ มาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโนา 2019 การเปิดบัญชีโรงเรียนธนาคาร

จากนั้นในช่วงเวลา 10.50-12.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนพบครูที่ปรึกษาของแต่ละห้อง เพื่อสร้างข้อตกลงของห้อง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบของโรงเรียน เก็บข้อมูลสารสนเทศ จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง การกำกับ ติดตาม ดูแล นักเรียนในความปกครองของตนเอง

 

 

 

ภาพ/ข่าว: สมพุด เกตขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน