จัดใหญ่ ไทรโยคเมืองไม้ผล มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา ครั้งที่ 3

18 มิ.ย. 2565


         วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่วัดพุตะเคียน ตำบลท่าเสาอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดงานงาน “ไทรโยคเมืองไม้ผล มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา และงานแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี”ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2565 โดยในช่วงแรก รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีได้กล่าวต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน และได้รับเกียรติจากท่านจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมผศ.ดร.พจนีย์  สุขชาวนา  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ได้จัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตอบสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีเป้าประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชุมชนตำบลท่าเสา สามารถบริหารจัดการชีวิตของตนเองได้อย่างสมดุล และมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนในท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งมั่นคง และเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า โดยเน้นการส่งเสริมธุรกิจ ในชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้เป็นของตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งสามารถแข่งขันเป็นที่ยอมรับ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรและชุมชนได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง


กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจำหน่ายผลไม้สดจากสวนของชาวสวนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงงานแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน และการประกวดสุดยอดผลไม้ ประเภททุเรียน พันธุ์หมอนทอง และส้มโอพันธุ์ ขาวใหญ่ มีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลสุดยอดผลไม้ ประเภททุเรียนพันธุ์หมอนทอง
1.รางวัลชนะเลิศ คุณวิพัฒ ดีเจริญ
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คุณนงลักษณ์ สุขสำราญ
3.รองชนะเลิศอันดับที่ 2คุณศักดิ์สิทธิ์  ฟักเย็น
รางวัลสุดยอดผลไม้ประเภทส้มโอ พันธุ์ขาวใหญ่
1. รางวัลชนะเลิศ คุณทวี สินชัย
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คุณสายจิต แสงโสม
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คุณประทุม ดาบแก้ว
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมชม ช๊อป ชิม ได้ตลอดตั้งแต่วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2565

กีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน