สุดทึ่งพบ“มดยักษ์ปักษ์ใต้”ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบนเส้นทาง"เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิง” อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

17 มิ.ย. 2565


               สุดทึ่งพบ “มดยักษ์ปักษ์ใต้”ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบนเส้นทาง"เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิง” อุทยานแห่งชาติเขาหลวงหลังเอ็กโก กรุ๊ป โดนมูลนิธิไทยรักษ์ป่าเข้ามาช่วยพัฒนาและส่งมอบ ฯเนทางพร้อมระบบสื่อธรรมชาติ และแอปพลิเคชัน "กรุงชิง Virtual Nature Trail 360 องศา"

                (17 มิ.ย.) นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ได้รับเชิญจากบริษัทผลิตไฟฟาจำกัด (มหาชน)หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ไปเป็นประธานและส่งมอบ "เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิง” อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าดิบขึ้นและประวัติศาสตร์ พร้อมระบบสื่อธรรมชาติ และแอปพลิเคชัน "กรุงชิง Virtual Nature Trail 360 องศา" แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า พันธุ์พืชเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าดิบขึ้นและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญสำหรับนักนิยมธรรมชาติ นักวิจัย เยาวชน และนักท่องเที่ยว โดยพิธีส่งมอบเส้นทางฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

               นายเทพรัตน์  เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป และประธานกรรมการ มลนิธิไทยรักษ์ป่า เปิดเผยว่า "เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากว่า 30 ปี ด้วยความเชื่อที่ว่า "ต้นทางที่ดีจะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี" โดยดำเนินการกิจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลป้าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืน ผ่านการก่อตั้งและสนับสนุนมูลนิธิไทยรักษ์ป่า มาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เป็น "ห้องเรียนธรรมชาติ" เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำ เป็นหนึ่งในภารกิจที่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ ตระหนักถึงคุณค่าของป่าตันน้ำซึ่งเป็นต้นทางหล่อเลี้ยงสรรพชีวิต การอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างเกื้อกูล และร่วมรักษาไว้เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป

               "เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าร่วมพัฒนาและปรับปรุงครั้งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นป่าตันน้ำของภาคใต้ เส้นทางฯ มีระยะทางไป-กลับรวมประมาณ 8 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ของภาคใต้ มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์อย่างโดดเด่น เช่น"มดยักษ์ปักษ์ใต้" ซึ่งเป็นมดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงเป็นแหล่งรวมนกสำคัญและหายากของประเทศไทย จนขึ้นชื่อว่าเป็น "สวรรค์ของนักดูนก" สำหรับ "น้ำตกกรุงชิง" ซึ่งอยู่ปลายสุดของเส้นทางฯ มีความงดงามจนเคยได้รับการดีพิมพ์ภาพลงในธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะเป็นอดีตฐานที่มั่นสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์

              
ในขณะที่สาวมานนีย์ พาทยาชีวะ เลขาธิการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เปิดเผยว่า "จากความสำคัญของพื้นที่ประกอบษาธรรมชาติเดิมได้เสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา มูลนิธิไทยรักษ์ป่าจึงเข้ามาพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงเพื่อให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย และกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติเดิมตั้งแต่ปี 2561 จนแล้วเสร็จในปี 2565 โดยการดำเนินงานได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยการจัดเวทีระดมความคิดเห็นจนนำไปสู่การปรับปรุงเส้นทางฯ ในจุดที่สำคัญและจำเป็นเท่านั้น เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่และเปลี่ยนแปล่งสภาพธรรมชาติให้น้อยที่สุดตลอดจนมีการจัดตั้ง "คณะกรรมการดูแลรักษาการใช้ประโยชน์เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิง"เพื่อดูแลการใช้ประโยชน์ของเส้นทางฯ ในระยะยาว ตามแนวทางการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน"

"ในขณะเดียวกัน มูลนิธิฯ ยังได้พัฒนาและติดตั้งป้ายสื่อความหมายดลอดเส้นทางฯ จำนวน 13 จุด เพื่อเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้และคุณค่าทางธรรมชาติแก่ผู้มาเยือน รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชัน "กรุงชิง VirtualNature Trail 360 องศา" เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้าถึงธรรมชาติในรูปแบบ 360 องศาผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวงแล้วปัจจุบันมูลนิธิฯ ยังอยู่ระหว่างดำเนินโดรงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เพื่อสานต่อภารกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อย่างต่อเนื่อง" นางสาวมานนีย์ กล่าว

 


ทางด้าน ดร. ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า "กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ดังเช่นความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานฯ เอ็กโก กรุ๊ป และมูลนิธิไทยรักษ์ป่าที่ได้ร่วมมือ กันพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติต่าง ๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 เป็นดันมา จนถึงปัจจุบันภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับที่ 4 ระหว่างปี 2564-2569 ซึ่งมูลนิธิไทยรักษ์ป่าถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการส่งเสริม และขับเคลื่อนให้ภารกิจของกรมอุทยานฯ สามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น

"ความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานฯ เอ็กโก กรุ๊ป และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงที่ปรับปรุงใหม่นี้ มีศักยภาพในการถ่ายทอดเรื่องราวความสำคัญและเสน่ห์ของผืนปภาดใด้ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้คนในวงกว้าง ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับนักนิยมธรรมชาติ นักวิจัย และนักดูนก ซึ่งจะช่วยพัฒนางานอนุรักษ์ในเชิงลึกและในระยะยาวต่อไป"นายทรงธรรม กล่าว

               นอกจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ยังได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าตันน้ำสำคัญต่าง ๆ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2550 บุกเบิกและพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปี 2558เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ปี 2561 เส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปี 2562 เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ชาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปี 2564 เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และขยายไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี 2560 พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพรหมโลก กะโรม และอ้ายเขียว อุทยานแห่งชาติเขาหลวง.

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค.นครศรีธรรมราช

         
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง