ม.ราชภัฏกาญจนบุรีพร้อมภาคีเครือข่าย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล

15 มิ.ย. 2565


        วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากร โดยได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ชัย ทองสีนุช ปลัดอาวุโสอำเภอท่าม่วง
กล่าวต้อนรับ  นายธวัชชัย วณิชยาพณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตากยา กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในท้องถิ่น  และนายสายชล ตันมันทอง  กำนันตำบลหนองตากยา กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในท้องที่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และสื่อมวลชนร่วมงานดังกล่าว สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการวางแผนการดำเนินงานในส่วนของการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมซึ่งเป็นแนวความคิดและการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่รูปแบบการพัฒนาที่สำคัญตามความต้องการของชุมชน ให้แก่บุคลากรในท้องถิ่นและองค์กรปกครองท้องถิ่น


 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นำร่อง และทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการยกระดับภาคีเครือข่าย และเป็นแนวทางการบูรณาการแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์และเสริมพลังระหว่างหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตามปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา การจัดโครงการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

กีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน