"อุตรดิตถ์ จัดสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 120 ปี" สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประเทศ (มีคลิป)

14 มิ.ย. 2565

"อุตรดิตถ์" จัดสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 120 ปี พัฒนาพื้นที่ไปแล้วกว่า 35.04 ล้านไร่ พุ่งเป้าเพิ่มพื้นอีกกว่า 51.08 ล้านไร่ หวังเพิ่มน้ำต้นทุน 94,961 ล้านลูกบาศก์เมตร ปี 2580 สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประเทศไทย ชลประทานอุตรดิตถ์ ผนึกกำลังร่วม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 จัดกิจกรรมร่วมกับส่วนกลางฯ ปิดท้าย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี กับการบริหารจัดการน้ำระบบท่อส่งน้ำ แบบมีส่วนร่วมของชุมชน" สร้างความสุขให้ชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 65 ที่บริเวณสำนักงานชลประทานอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ ครบรอบ 120 ปี วันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 120 โดย นายพฤกษ์ เรืองไวทย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ กล่าวถึงความเป็นมาของงานชลประทานเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้ง "กรมคลอง" ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น "กรมทดน้ำ" และกรมชลประทานในปัจจุบัน

กรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเป็นหน่วย งานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นหน่วยงานที่ได้ทำงานสนองพระราชดำริตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 การจัดกิจกรรมนิทรรศการครั้งนี้ ทางชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการรับสัญญาณ Live Streaming พิธีเปิดนิทรรศการ 120 ปี จาก Main Stage กรมชลประทานสามเสน และรับชม Facebook live ของโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ไปพร้อมกับกิจกรรม KM Sharing (120 ปี) (ส่วนภูมิภาค)  

"อุตรดิตถ์ จัดสถาปานากรมชลประทาน ครบรอบ 120 ปี" สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประเทศ

ชลประทานอุตรดิตถ์ในนามกรมชลประทาน ได้จัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมนิทรรศการบริหารการจัดการน้ำ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ใต้ร่มพระบารมี 6 รัชกาลมอบทุนการศึกษาให้กับลูกหลานเจ้าหน้าที่ชลประทาน 4 หน่วย พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ชลประ ทาน 4 หน่วยงาน การปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 1,200 ตัว ลงสู่แม่น้ำ การปลูกต้นไม้ยางนา จำนวน 120 ต้น พร้อมโชว์เครื่องจักร เครื่องมือในสังกัดกรมชลประทาน อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งและคุณประโยชน์ด้านอื่นในงานกรมชลประทานให้ประชาชนได้ชมกัน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี กับการบริหารจัดการน้ำระบบท่อส่งน้ำ แบบมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างความสุขให้กับชาวบ้าน เกษตรกรผู้ปลูกพืช ได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภคแและน้ำด้านการเกษตร กิจกรรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 13-15 มิถุนายน 65 นี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

" ตลอดระยะเวลา 120 ปี แห่งการกำเนิดและวิวัฒนาการงานชลประทานในประเทศอย่างต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่ 9 ที่งานด้านการชลประทานได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาศึกษาและก่อสร้าง โครงการชลประทานประเภทและขนาดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ และ  ภูมิสังคม รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอุปโภคบริโภค การเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ มีโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่มากกว่า 2,000  โครงการ 

ตลอดระยะเวลา 120 ปีที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกภาคส่วนกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 21,463 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำรวมประมาณ 83,101 ล้านลูกบาศก์เมตร พัฒนาพื้นที่ชลประทานไปแล้วกว่า 35.04 ล้านไร่ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ชลประ ทานให้ได้กว่า  51.08 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ประมาณ 94,961 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2580 หวังสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น”


ในพิธีเปิดงานนิทรรศการ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเป็นเกียรติภายในงานประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนสิริกิติ์), สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานเกษตรและสห กรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์, สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์, สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์, เทศบาลตำบลงิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์, องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า อ.ท่าปลา, และประชาชนทั่วไปร่วมงานอย่างคึกคัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดงานนิทรรศการ ครบรอบ 120 ปี วันสถาปนากรมชลประทานครั้งนี้ โครงการชล ประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแม่งานแล้ว ยังมี นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก นายยุทธนา มหานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายฐิติปพัฒน์ สาลีฒพันธ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมร่วมกันทำให้การดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นลุล่วงผ่านไปด้วยดี

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน