จังหวัดลำพูนประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

14 มิ.ย. 2565


วันนี้ (12 มิ.ย. 65) เมื่อเวลา 13:30 นาฬิกา  ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้มห้วยต้ม หมู่ที่ 8 บ้านห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  และ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน , นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
ในที่ประชุมฯ ได้มีการมอบหมายภารกิจ การเตรียมรับเสด็จฯ อาทิ สำนักงานจังหวัดลำพูน ทำหน้าที่รับผิดชอบอำนวยการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย ให้การเตรียมการรับเสด็จฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ประสานงานส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการเตรียมการในด้านต่างๆ จัดเตรียมขบวนพระที่นั่ง ในทุกที่หมายเสด็จ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ทำหน้าที่จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยในทุกที่หมายเสด็จฯ สำรวจเส้นทางเสด็จฯ ตรวจสอบ ซักซ้อมรถนำขบวนในทุกที่หมายเสด็จฯ จัดระเบียบการจราจรเส้นทางเสด็จฯ โรงพยาบาลลำพูน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สนง.สสจ)ลำพูน ทำหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ พยาบาล การคัดกรองโควิด-19 และ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมด้านการจัดการสถานที่ให้สวยงามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ พร้อมได้เสนอแนะแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่จัดเตรียมไว้ ต่อไป..

กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน