มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี เพื่อการพัฒนา สำหรับ ครู ผู้ปกครอง และเด็ก

13 มิ.ย. 2565


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางเรณู เที่ยงไทย  ปลัดอาวุโสอำเภอสูงเม่น เป็นประธานในพิธีเปิด จัดงานตลาดนัด 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดีและภูมิดี) ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเหล่า โดยมี สิบเอกวินัย เทพสาธร นายก อบต.บ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กล่าวรายกาวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมี ฝ่ายปกครอง ต.บ้านเหล้า เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านเหล่า คณะผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนระดับอนุบาล จากพื้นที่ต่างๆ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว สิบเอกวินัย กล่าวรายงานว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือ ความสามัคคีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว และชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวคิด 3 ดี เพื่อพัฒนาครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กโดยผ่านกระบวนการ 3 ดี เพื่อให้ผู้ปกครอง ครอบครัว มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับเด็กๆ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน การจัดกิจกรรมตามแนวคิด 3 ดี ในครอบครัวและชุมขน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ของคนในครอบครัว ชุมชน มีกิจกรรมทำร่วมกันมากขึ้น ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันวางแผนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดพื้นที่การเรียนรู้ 3 ดี ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า คณะทำงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า และคณะครู ทำให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านสมวัย มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์เป็นพลเมืองดีของสังคม มีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญา ต้องขอขอบคุณ สำนัก 11 สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกลุ่ม Wearehappy องค์กรสาธารณประโยชน์ ที่สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในการจัดพื้นที่ 3 ดี ในครอบครัวและสนับสนุนเคลือข่ายให้มาพบปะเพื่อแลกประสบการณ์กันดังกล่าว


โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงบนเวที จากน้องๆ  ชุดหนูน้อย 3 ดี ถูมือสู้โควิด (จาก ศพด.) การแสดง ชุดสารวันรำวง จากกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน การนำเสนอผลการจัดทำกิจกรรม โดย นายเอกภูมิ ภิญโญ ผอ.กองการศึกษาฯ การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาร่างกายครบทั้ง 4 ด้านกิจกรรมครอบครัว 3 ดี บูทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน บูทของชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมวาดภาพระบายสี บูทของ กศน.อำเภอสูงเม่น กิจกรรมทำขนมครก ไข่นกกระทา บูทของผู้ปกครอง กิจกรรมการละเล่นกิจกรรมนันทนาการดนตรีไทย ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือทำเป็นการให้เด็กๆ ได้ห่างไกลโทรศัพท์มือถือด้วย

นายธวัชชัย ถนอม ผู้สื่อข่าว จ.แพร่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน