อบรมอาสาสมัครให้มีความรู้ เพื่อมาดูแลสุขภาพคนในชุมชนกองเรือยุทธการ

10 มิ.ย. 2565


ใน วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองเรือยุทธการ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครข้าราชการกองเรือยุทธการ (VT) ณ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์ เพื่อตอบสนองนโยบายของโรงพยาบาล ด้านการทำงานกับชุมชน ตามเขตพื้นที่เป้าหมายชุมชนกองเรือยุทธการ ในการพัฒนาระบบการดูแลประชาชนให้ทั่วถึง ครอบคลุม ซึ่งร่วมมือกับกองเรือยุทธการตามโครงการ Good home and Good health เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของกำลังพลและครอบครัวในพื้นที่ การสร้างระบบอาสามสมัครชุมชน ให้เป็นผู้ประสานงาน และสื่อสารข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล คลินิกศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการ เครือข่ายชุมชน และภาคประชาชน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลในพื้นที่กองเรือยุทธการอย่างบูรณาการและยั่งยืน

 

 

โดยในการอบรม อาสาสมัครข้าราชการกองเรือยุทธการ (VT) จะได้รับความรู้และเข้าใจในด้านการดูและสุขภาพเบื้องต้น เพื่อไปดูและให้การแนะนำคนในชุมชน โดยแบ่งเป็น ๕ ฐานการเรียนรู้ คือ 
 ฐานที่ ๑ การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย
 ฐานที่ ๒ โรคเรื้อรัง
 ฐานที่ ๓ โรคทั่วไปที่พบบ่อย
 ฐานที่ ๔ การประเมิณภาวะผู้สูงอายุ
 ฐานที่ ๕ การล้างมือ
 ฐานที่ ๖ โรคในภาวะฉุกเฉิน

 

 

โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับบัตรในการเป็นอาสาสมัครข้าราชการกองเรือยุทธการ (VT-GHH) เป็นการยืนยันว่าเป็นผู้ที่ได้รับการอบรม และมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  สามารถให้คำแนะนำและประสานงานกับเครือข่ายทางการแพทย์ให้กับกำลังพลที่พักอาศัยในชุมชนกองเรือยุทธการได้
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน