กกพ.เขต9จัดโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตร การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ครั้งที่ 4

9 มิ.ย. 2565


          วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา8.30น. ณ ห้องประชุมใหญ่ เดอะวาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยมีนายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง เป็นประธาน นายวีระพันธ์ มานะศิริพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต9 กาญจนบุรี  ในการประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆเข้ารับฟัง โดยมี คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากาญจนบุรี9 ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน คณะกรรมการหมูบ้าน ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานสาธารณสุข ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของกองทุนไฟฟ้ากาญจนบุรี9 ต.วังศาลา ต.ท่าตะคร้อ ต.วังขนาย ต.แสนตอและต.ตะคร้ำเอน ในการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 
 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน สำหรับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักงานสนับสนุนการกำกับนโยบายของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน โดยสำนักงาน กกพ.ได้กำหนดให้แบ่งฝ่ายงานในส่วนภูมิภาครวมจำนวน 13 เขต และกำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่ตั้งของสำนักงาน กกพ.เขต9 (กาญจนบุรี) มีพื้นที่รับผิดชอบรวม 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร


สำหรับบทบาทหน้าที่ภารกิจงานของสำนักงานประจำเขตในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น3ส่วน 1.งานคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน 2.งานด้านใอนุญาติ 3.งานด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ 1.เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและสำนักงาน กกพ.ให้กับเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ หน่วยราชการภูมิภาค,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการได้รับรู้เพิ่มขึ้น 2.เพื่อดำเนินการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศในเขตพื้นที่ที่มีความพร้อมของสำนักงาน กกพ.ประจำเขต9(กาญจนบุรี)

กีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน