คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ดำเนินการวางมาตรการและพิจารณาในเรื่องต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19

25 พ.ค. 2565


วันนี้(25 พ.ค. 65) ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน(ศาลากลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน(ศบค.จ.ลพ) และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน(ศบค.จ.ลพ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทาง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
สำหรับสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานกรณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณามาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลำพูน พิจารณาอนุญาตสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการฯ ยื่นขอปรับรูปแบบของสถานที่เพื่อให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ขออนุมัติขยายเงินคำตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ณ


สถานที่ถึง สิงหาคม 2565 พิจารณาการขออนุญาตจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเทควันโดแจ่มฟ้าแชมป์เปี้ยนชิพ 2022 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่งฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน พิจารณาการขออนุญาตนำบุคลากรภายนอกเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 13/2565 และการบริหารจัดการศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชน (Community solation) ของจังหวัดลำพูน

กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน