จ.มหาสารคาม เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร

25 พ.ค. 2565


วันนี้ (25 พ.ค.2565) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อำเภอ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลเขวา เข้าร่วมภายในกิจกรรม

 

 
       นายสมพร  นามพิลา  เกษตรจังหวัดมหาสารคาม  คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรให้ได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในรูปแบบกิจกรรมการให้บริการเคลื่อนที่ ทำให้การผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดพื้นที่ให้บริการ ที่ อบต.เขวา ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม เนื่องจากเป็นพื้นที่มีปัญหาด้านการเกษตรที่หลากหลาย จากการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหา ก่อนนำมาจัดลำดับความต้องการและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ซึ่งพบว่า ในพื้นที่ต้องการแก้ไขปัญหาในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และวิธีการปรับตัว น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ และมีปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์  มีสภาพเสื่อมโทรม ขาดกาดรปรับปรุงบำรุงดินที่เหมาะสม รวมถึงขาดองค์ความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดิน

 

 


ทั้งนี้ การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีกิจกรรมหลัก อาทิ คลินิกข้าว คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกกฎหมาย ส.ป.ก. คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกชลประทาน คลินิกหม่อนไหม คลินิกสุขภาพ คลินิกซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก และหน่วยงานภาคีเครือข่าย พร้อมยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ ของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีเกษตรกรจากหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ อ.เมืองมหาสารคามและอำเภอใกล้เคียง เข้ารับบริการประมาณ 360 คน มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการประมาณ 190 คน ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว จะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน พร้อมส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ต่อไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว พิเชษฐ ยากรี ผู้สื่อข่างวภูมิภาค จ.มหาสารคาม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง