ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

17 พ.ค. 2565


เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

 

 

 
ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


 

 


ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  กล่าวว่า  การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามโครงการ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดี และมีความสุขให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำ  จ.ศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน