อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเปิดเวทีสังเคราะห์ข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยากจน อ.เมืองศรีสะเกษ เพื่อนำเสนอ WaTANA Model

17 พ.ค. 2565


เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมถนอม อินทรกำเนิด ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รศ.ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เวทีสังเคราะห์ข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ และพิธีส่งมอบรายงานผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบและกลไกในการค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนระดับพื้นที่  ซึ่ง ผศ.ดร.สหัสา  พลนิล รองอธิกรบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (หัวหน้าโครงการวิจัยฯ)และคณะได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยผู้เข้าร่วมเวทีในวันนี้ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ นายก อบต. 18 ตำบล รวม 30 คน ซึ่งการจัดเวทีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการคือ เพื่อส่งมอบรายงานผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบและกลไกในการค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนระดับพื้นที่ 18 พื้นที่ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง   เพื่อรายงานผลการดำเนินการการพัฒนานวัตกรรมแก้จน 4 โครงการ  เพื่อนำเสนอ WaTANA Model  แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดศรีสะเกษ และรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม

 

 

 

 

 

 
ผศ.ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (หัวหน้าโครงการวิจัยฯ) กล่าวว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่อง "การวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณี จังหวัดศรีสะเกษ" จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับวาระขับเคลื่อน จ.ศรีสะเกษ บนเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน (10 agenda) ในด้านผู้ด้อยโอกาส โดยมีเป้าหมายในการค้นหาทางออกจากความยากจนเพื่อให้ประชาชน จ.ศรีสะเกษมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การวิจัยครั้งนี้ กำหนดพื้นที่การวิจัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ 18 ตำบล/เทศบาล มีวัตถุประสงค์การวิจัย 4 ข้อ คือ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบและกลไกในการค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนที่ทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพครบทั้ง 100% ในระดับอำเภอเมืองศรีสะเกษ 2. เพื่อวิเคราะห์ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนในระดับพื้นที่และประสิทธิภาพของระบบและกลไกการส่งต่อความช่วยเหลือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เป็นโมเดลแก้จน 4. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและเชื่อมโยงให้เกิดแผนพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ งานวิจัยนี้มีเป้าหมายสุดท้าย คือนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ โดยมี 1 อำเภอ 1 ตำบล นำร่องเพื่อดำเนินการ และขณะนี้งานวิจัยได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนการสังเคราะห์ข้อมูล รายงานผลให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบผล และเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานสรุปโครงการให้มีความสมบูรณ์เป็นลำดับต่อไป

 

 

 

 

 


รศ.ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  กล่าวว่า ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการสนับสนุนและได้รับข้อเสนอแนะจาก  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้รับความร่วมมือการส่งต่อความช่วยเหลือคนจนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมนุษย์ และได้รับความร่วมมือจาก 18 พื้นที่ ในการศึกษาประสิทธิภาพของระบบและกลไกในการค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่นำร่อง  อบต.ซำ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ ประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้งานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง รวมถึงสำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานชลประธาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ที่สละเวลาให้ข้อมูล และเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรม มาโดยตลอด

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำ  จ.ศรีสะเกษ  
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน