ทำบุญตักบาตร และร่วมทำบุญถวายสลากภัตร เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี

16 พ.ค. 2565


วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที่วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมจำนวนมาก หลังจากที่โควิด 19 เริ่มระบาดเบาบางลง โดยพระราชวชิรเมธี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ นำพระเณรลงศาลาเจริญพระพุทธมนต์

วันวิสาขบูชา หรือวันวิสาขะปูระณะมีบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันสำคัญสากลของโลก ตามมติสมัชชาสหประชาติ คือวันที่องค์สมเด็พพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ แต่ต่างปีกัน ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง สมควรที่พุทธศาสนิกชน จะเจริญพุทธานุสสติ รำลึกถึงพระอธิคุณและปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า

 
สำหรับประเพณีบุญสลากภัตร เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป และเป็นประเพณีที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล คำว่า "สลากภัต” หมายถึงอาหารที่ถวายพระตามสลาก โดยไม่เฉพาะเจาะจงในการถวายพระภิกษุสามเณรรูปไดรูปหนึ่ง นิยมทำในช่วง เดือน 6 จนถึงเดือน 8 ซึ่งเป็นฤดูที่มีผลไม้อุดมสมบูรณ์

 


พระราชวชิรเมธี จัดงานบุญสลากภัตขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เป็นการส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พุทธศาสนิกชน และส่งเสริมให้เป็นประเพณีประจำปีของวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง และชาวนครชุมสืบไป

ศุทธิกาญจน์  ธนบวรเวศม์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กำแพงเพชร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน