นอภ.ช้างกลางเมืองคอนตั้งโต๊ะชี้แจงข่าว รพ.สต.เรียกเก็บเงิน อสม.รายละ 1,000 บาทและบังคับขายบัตรชิงโชคคนละ 50 ใบเป็นมติของ อสม.เอง

13 พ.ค. 2565


               นอภ.ช้างกลางเมืองคอนตั้งโต๊ะชี้แจงสื่อออนไลน์แฉ รพ.สต.เรียกเก็นเงิน อสม.รายละ 1,000 บาทและบังคับขายบัตรชิงโชคคนละ 50 ใบเป็นมติของ อสม.เพื่อระดมทุนถนนคอนกรีต ทาสีอาคารและรั้ว รพ.สต.ในพื้นที่กันเองมีข้าราชการเกี่ยวข้องข่มขู่บังคับแต่อย่างใด

               จากกรณีมีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับ รพ.สต.บ้านมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสื่อออนไลน์เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  มีการกล่าวอ้างว่า รพ.สต.บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่ 17 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการเรียกเก็บเงิน อสม. คนละหนึ่งพันบาท เพื่อนำไปทำถนนคอนกรีต ทาสีอาคารและรั้วอนามัย โดยมีการข่มขู่ว่าหากไม่จ่ายเงินจะปลดออกจากตำแหน่ง

(13 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอช้างกลางร่วมกับนายวิทยา ศรแก้ว  สาธารณสุขอำเภอช้างกลาง ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว ปรากฏดังนี้ 1.ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของ รพ.สต.บ้านมะนาวหวาน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียก เก็บเงินแต่อย่างใดทั้งสิ้น 2. การเรียกเก็บเงินคนละ 1,000 บาท ของ อสม.เป็นการขอมติจากที่ประชุมของชมรม อสม. รพ.สต. บ้านมะนาวหวาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. โดยให้เรียกเก็บรายละ 1,000 บาทจริง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารและสถานที่ รพ.สต.บ้านมะนาวหวาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมิได้มีเจตนาทุจริต และมิได้มีการข่มขู่สมาชิก อสม.แต่อย่างใด

 
                โดยวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30  น.ชมรม อสม.รพ.สต. บ้านมะนาวหวาน ได้มีการเรียกประชุมสมาชิกชมรม อสม. รพ.สต.บ้านมะนาวหวาน เพื่อขอทบทวนมติว่าจะดำเนินการตามมติเดิมหรือไม่ อย่างไร หากไม่ดำเนินการต่อจะคืนเงินให้แก่สมาชิก อสม.ที่จ่ายเงินไปแล้ว  และหากมีมติให้ดำเนินการต่อไปจะมีการออกใบเสร็จรับเงินจากชมรม อสม.รพ.สต.บ้านมะนาวหวาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ และมีการกำหนดระยะเวลาการปรับปรุงอาคารและสถานที่ รพ.สต.บ้านมะนาวหวานอย่างชัดเจน โดยได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว


              


ส่วนกรณีที่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้มีเผยแพร่ข่าวทางสื่อออนไลน์ FACEBOOK เพจประเทศคอนและเพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ระบุว่า รพ.สต.บ้านหน้าเหมน หมู่ที่ 10  ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการทำบัตรชิงโชค ราคาใบละ 50 บาท โดยบังคับ อสม.ในพื้นที่ ให้ช่วยจำหน่ายบัตร คนละ 50 ใบให้แก่ประชาชน หากจำหน่ายไม่หมดต้องรับผิดชอบจ่ายในส่วนที่เหลือเองและต่อมานายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับนายวิทยา ศรแก้ว สาธารณสุขอำเภอข้างกลาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและทำหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมแนบเอกสารหลักฐานพร้อมภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องประกอบการชี้แจงว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวปรากฎ และพบว่าที่ รพ.สต.บ้านหน้าเหมน มีการทำบัตรชิงโชค วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ เนื่องด้วยตัวอาคาร รพ.สต.บ้านหน้าเหมน ตั้งใกล้สำธาร ส่งผลให้น้ำกัดเชาะทำให้ตัวอาคารทรุดเอียงเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการจริง โดยการจัดจำหน่ายบัตรดังกล่าว ให้แก่บุคคลในพื้นที่ตามความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับขู่เข็ญแต่อย่างใด และวันที่ 11 พฤษภาคม 2565เวลา10.30 น. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8,10,12และ 13  ตำบลช้างกลาง ได้มีการเรียกประชุม อสม. ของ รพ.สต.บ้านหน้าเหมน และชาวบ้านเพื่อชี้แจงในกรณีดังกล่าว

               หลังจากชี้แจงข้อเท็จจริงและขอมติจากที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 1.ในการดำเนินการจัดทำบัตรชิงโชค เกิดจากความต้องการของผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ในชุมชนเอง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หน้าเหมน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆทั้งสิ้น 2. บัตรชิงโชคดังกล่าว ส่วนหนึ่งที่ได้ดำเนินการแจก อสม.ไปแล้ว ทางผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ได้เรียกเก็บบัตรชิงโซคตังกล่าวคืนกลับมาครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว โดยยังไม่มีจำหน่ายใด ๆทั้งสิ้น และหลังเกิดเรื่องได้มีการประชุมผู้ใหญ่บ้าน 4 หมู่บานพร้อมประธานอสม.รพ.สต. ในพื้นที่ 4 แห่ง  ที่ประชุมมีมติให้ยุติการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรชิงโชคดังกล่าวทั้งหมดแล้ว ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดได้ส่งประกอบการชี้แจงเพื่อพิจารณาต่อไป.

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

                    
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน