จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน

5 พ.ค. 2565


วันนี้(5 พฤษภาคม 2565)เวลา 10.00น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดงานไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยความร่วมมือของสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด(คูโบต้ามหาสารคาม) โดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ได้คัดเลือกพื้นที่ บ้านหนองโก ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมงานไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้วิธีการปรับปรุงบำรุงดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เป็นแบบอย่างที่สามารถนำไป ปฏิบัติในไร่นาของตนเองได้ และขยายผลสร้างเครือข่ายให้เกษตรกร ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

 




นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จำนวนปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ทั้งฟางข้าว เศษใบอ้อย และเศษพืชไร่อื่นๆ นับได้ว่ามีปริมาณที่มหาศาลที่เกษตรกรไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และยังมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อย ที่ยังเผาตอซัง ก่อให้เกิดผลกระทบและเกิดการสูญเสียอย่างมากมายต่อภาคการเกษตรรวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การจัดงานไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ให้เกษตรกรหันมาไถกลบตอซังและหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดแทนเป็นกรรมวิธีหนึ่งที่เกษตรกรสามารถนำมาปฏิบัติได้เองอีกทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและจุลินทรีย์ในดิน นับได้ว่าเป็นการพัฒนาตามแนวทางการทำเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งจะช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมในการนำมาใช้ในการปลูกพืชเกษตรกรสามารถลดต้นทุน มีผลผลิตและรายได้เพิ่มสูงขึ้น ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และคาดหวังว่าเกษตรกร ทุกท่านจะได้นำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปฏิบัติในไร่นาของตนเอง และเผยแพร่ให้เกษตรกรข้างเคียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 


ภาพ/ข่าว พิเชษฐ ยากรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.มหาสารคาม




ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน









ข่าวที่เกี่ยวข้อง